હાંસિયાની કિંમત વેપારી જ જાણે, કારણકે, ત્યાં જ તારીખ લખાય છે.

hansiya ni kimmat

હાંસિયાની
કિંમત વેપારી જ જાણે,
કારણકે, ત્યાં જ તારીખ લખાય છે.

                                            – મૌલિક “વિચાર”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s