દુ:ખી ન થાઓ, તમે તો માત્ર જખમ જ આપ્યા છે, એને તો અમે સંઘરી રાખ્યા છે.

dukhi n thao

દુ:ખી ન થાઓ,
તમે તો માત્ર જખમ જ આપ્યા છે,
એને તો
અમે સંઘરી રાખ્યા છે.
– મૌલિક “વિચાર”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s