મન તો આજે એનાં જ વિચારમાં તરબોળ લાગતું હતું.

ena j vicharoદૂરથી આવતું એક વંટોળ લાગતું હતું,
એનું હસવું સાચે જ આજે ડોળ લાગતું હતું,
ધ્યાન ધરી ધ્યાની બનવા ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો પણ
મન તો આજે એનાં જ વિચારમાં તરબોળ લાગતું હતું.

                                                                            – મૌલિક “વિચાર”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s