અંગુઠા તો ત્યારેય લાગતા હતા અને આજેય લાગે છે.

angutha

અંગુઠા તો ત્યારેય લાગતા હતા
અને આજેય લાગે છે.
ફરક એટલો જ છે કે
ત્યારે અભણ માણસ
8-10 વીઘા જમીનના દસ્તાવેજ પર
લગાવતો હતો અને
આજે ભણેલો માણસ
8-10 ઇંચના રમકડાં પર લગાવે છે.
– મૌલિક “વિચાર”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s