વાદળની વાણીમાં બે જ મૂળાક્ષર છે, એટલે જ એ મીઠી લાગે છે.

vadal ni vaani

વાદળની વાણીમાં બે જ મૂળાક્ષર છે,                                                           એટલે જ એ મીઠી લાગે છે.
મૌલિક “વિચાર”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s