વાંચન સિંચન છે.

June-July 2018_Page_04

વાંચન સિંચન છે.

વાંચન વિચારોને સમૃદ્ધ બનાવે છે. છે. વ્યક્તિત્વને નિખાલસ બનાવે છે.

જો પુસ્તક મિત્ર હોય તો વાંચન એ મિત્રતાનું વળતર છે. વાંચન આપણને આપણી ઓળખ કરાવે છે, વાંચનએ સંસ્કારનો નકશો છે.

વાંચન આંખથી આંખ ઉઘાડવાની પ્રવૃત્તિ છે. વાંચન રિદ્ધિ સિદ્ધિની સમૃદ્ધિ છે. વાંચન એક એવો પ્રવાહ છે જે માણસની કઠોરતાને પીગાળે અને એને નિર્મળ બનાવે છે. વાંચન વિચારોના ઘડતરરૂપી વ્યાજ પણ આપે છે અને ઉધાર પણ આપે છે. વાંચન મોહપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે.

પુસ્તક ક્યારેય સારું કે ખરાબ હોતું નથી એ તો ખરાબને પણ સારા બનાવવામાં પારંગત છે. માણસના સારા વર્તન થકી વાંચન પણ બોલી શકે છે. વાંચન એ એક પુસ્તક થકી બીજી જ દુનિયામાં પ્રવેશવાની પ્રવૃત્તિ છે.

જ્યાં હવા, પાણી, ખોરાકની જરૂર હોતી નથી, માત્ર શબ્દોના લય પર આપણું અંતર નૃત્ય કરતું હોય છે.

માટે જ,

વાંચન સિંચન છે,

વાંચન સિંચન છે,

વાંચન સિંચન છે.

– મૌલિક “વિચાર”

Advertisements

One comment

  1. વાંચન એ એક પુસ્તક થકી બીજી જ દુનિયામાં પ્રવેશવાની પ્રવૃત્તિ છે.
    સાચી વાત છે.
    વાંચન અને લેખનથી જ પુસ્તકો લખાય છે જે આપણને બીજી દુનિયામાં પ્રવેશ કરાવે છે.
    સારા લેખન માટે સારું અને પસંદગીનું વાચન ખુબ જરૂરી છે.

    Liked by 1 person

Leave a Reply to Vinod R. Patel Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s