સ્વચ્છતા સેવા છે. સ્વચ્છતા તહેવાર છે. સ્વચ્છતા ધર્મ છે

Vicharyatra Sept Oct 2017_Page_04

સ્વચ્છતા સેવા છે. સ્વચ્છતા તહેવાર છે. સ્વચ્છતા ધર્મ છે

સ્વચ્છતા સ્વેચ્છાએ થતી પ્રવૃત્તિ છે. બાહ્ય સ્વચ્છતા આપણા રહેઠાણને ઉપવન બનાવે છે.અને આંતરિક સ્વચ્છતા આપણી આધ્યાત્મિક યાત્રાને પારદર્શક બનાવે છે.
નવરાત્રી અને દિવાળી માત્ર ધાર્મિક તહેવારો જ નહીં પરંતુ જીવનશૈલી શીખવતા અમૂલ્ય પ્રસંગો છે. દેહ અને મનની સ્વતચ્છતાના પાઠ શીખવે છે આ તહેવારો. વિચારોના ટોળાને સાત્વિકતાના જળથી મર્દન કરીને વ્યક્તિત્વની સ્વચ્છતાને નિરખાવી શકાય છે.

સ્વચ્છતા મૂર્તિ કે સ્થાન વગરનો સાચો ધર્મ છે. સ્વચ્છતા એ શરીરથી માંડીને સમાજ સુધીની સેવા છે.
સ્વચ્છતાથી દેશનું આરોગ્ય સ્વસ્થ રહે છે.
સ્વચ્છતા એ આવવા વાળી પેઠીને અમૂલ્ય ભેટ આપવાની તક છે.
સ્વચ્છતા એ સાચા માનવ હૃદય અને જવાબદાર નાગરિકની નિશાની છે.
સ્વચ્છતા વ્યક્તિત્વ અને દેશનું ઘરેણું છે.
સ્વચ્છતા જ સાચી સેવા છે.

સાચે જ,
સ્વચ્છતા સેવા છે.
સ્વચ્છતા તહેવાર છે.
સ્વચ્છતા ધર્મ છે

– મૌલિક “વિચાર”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s