સમર્પણ તર્પણ છે.

VY August 2017_Page_04

સમર્પણ તર્પણ છે.

 માણસ એના સાત્વિક કર્મથી નિચોવાઈને તત્વને સત્વ અર્પે છે. માણસનો સ્વભાવ એ માણસના સંતોષનો નકશો છે. સરળ સ્વભાવ જીવનના રસ્તાનો સરળ નકશો આપે છે.

તૃપ્ત હૃદયનું જીવન “આનંદમ્” છે. જે ઈશ્વરને કણે-કણથી સમર્પિત છે.

દરિયારૂપી સંસારમાં એકએક જીવ એક એક બુંદ જેવો છે. સમર્પણ એક ગુણ છે. સમર્પણ એ વ્યક્તિનો અંત છે અને વ્યક્તિત્વની શરૂઆત છે.

સમર્પણ પોતાના પર મેળવેલી જીત છે. ઈશ્વરે આપેલ જીવન એ જો મૂડી છે, પાંચેય ઇન્દ્રિય જો મિલકત છે તો સમર્પણ એ આપણું ચૂકવેલ વ્યાજ છે. સમર્પણ નિર્મોહી છે, નિઃકાય છે, નિઃશેષ છે.

સમર્પણ તર્પણ છે ઇચ્છાનું,

સમર્પણ તર્પણ છે મોહનું,

સમર્પણ તર્પણ છે મર્યાદાનું,

સમર્પણ તર્પણ છે

સમર્પણ તર્પણ છે

સમર્પણ તર્પણ છે

                                                                                                                  – મૌલિક “વિચાર”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s