“ધ્યાન નૃત્ય છે”

Vicharyatra March 2017_Page_04

“ધ્યાન નૃત્ય છે”

મનની સપાટી ઊપર મૌનના સૂરો સાથે, શ્વાસોઉચ્છવાસના તાલ થકી જયારે અંતર થનગને તો સમજવું કે ધ્યાન નૃત્ય કરે છે.
ધ્યાન એટલે વિચારોનું નૃત્ય, જ્યાં આપણા જીવનના હકાર-નકાર બધાંય વિચારો નૃત્યમાં મગ્ન થઇ અને આનંદની ઊર્મિઓની આરત કરે છે. એવાં સમયે અંતરમાં જાણે આનંદનો મેળો જામે છે.
વિચારો આપણા વ્યક્તિત્વના ઇષ્ટ દેવતા છે અને ધ્યાન વિચારોની આરતી.
વિચારોની ગતિને એકાંતના સંગીતમાં રંગવાની પ્રવૃત્તિ એટલે ધ્યાન.
મૌનના ત્રાજવે શબ્દોના મૂલ્યો મૂલવવાની પ્રવૃત્તિ એટલે ધ્યાન.
શૂન્યથી સો થયા પછી ભૂંસાવાની પ્રવૃત્તિ એટલે ધ્યાન.
શ્વાસના ટકોરે હસ્તરેખાઓને માત આપવાની પ્રવૃત્તિ એટલે ધ્યાન.
પડછાયામાં પણ પોતાનાં ધબકાર સાંભળવાની પ્રવૃત્તિ એટલે ધ્યાન.
દરેક વૃત્તિમાં એક હકારની પ્રવૃત્તિ શોધવાની પ્રવૃત્તિ એટલે ધ્યાન.
વાસ્તવિક જીવનમાં પોતાની પોતાના સાથેની સ્પર્ધા એટલે ધ્યાન.
“ધ્યાન નૃત્ય છે”
“ધ્યાન નૃત્ય છે”
“ધ્યાન નૃત્ય છે”

– મૌલિક “વિચાર”

2 comments

  1. “વાસ્તવિક જીવનમાં પોતાની પોતાના સાથેની સ્પર્ધા એટલે ધ્યાન.”
    વાહ,સત્ય.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s