સમય સાયુજ્ય છે.

December 2016_Page_04

સમય સાયુજ્ય છે.

સમયમાં સમાઈ જવાની આવડત એટ્લે જીવન જીવવની કળા.
સમય એ એક શક્તિ છે.
એકાંતમય સમય એટ્લે નિજાનંદનું પ્રથમ પગથીયું.
સંગીતમય સમય એટ્લે સ્વર્ગનું સરનામું.
સમય દેહ અને આત્માનાં સમીકરણની શેષ બચેલી રાશી છે.
સમય અદ્રશ્ય રાહ છે જેનો સીધો સંબંધ આપણા કર્મ સાથે રહેલ છે.
સમયની શિસ્ત આપણી સફળતાની ચાવી છે.
સમય સાયુજ્ય છે એકતાનું.
સમય સાયુજ્ય છે વ્યક્તિત્વનું.
સમય અરીસો છે આપણા વ્યક્તિત્વનો. સમયનું હોવું એ આપણા અસ્તિત્વના હોવા બરાબર છે.
સમય સાયુજ્ય છે શ્વાસ અને ધબકારાનું.
સમય સાયુજ્ય છે.
સમય સાયુજ્ય છે.
સમય સાયુજ્ય છે.

  – મૌલિક “વિચાર”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s