ચંદ્રનો અખૂટ શ્વાસ છે તું ચાંદની.

તેં જેવો શ્વાસ આપણી દોસ્તીને આપ્યો,
એવો વિશ્વાસનો અહેસાસ છે તું ચાંદની.

મેઘધનુષનાં રંગ પણ ફિક્કા છે,
આ દોસ્તીનો ઘેરો રંગ છે તું ચાંદની.

નવા સંબંધમાં જોડાઇ રહી તું આજે,
એ પરિવારને સોગાત છે તું ચાંદની.

મને પૂરો વિશ્વાસ છે તારી કાબિલિયત પર,
જન્મો જન્મનો અજોડ સંગાથ છે તું ચાંદની.

નામ તારું ચાંદની છે એટલે જ
 ચંદ્રનો અખૂટ શ્વાસ છે તું ચાંદની.

– મૌલિક “વિચાર”⁠⁠⁠⁠

======================================================================

Please click below to download VICHARYATRA September 2016 edition VICHARYATRA SEPTEMBER 2016

6 comments

   1. Excellent muktak and very deep meaning of almost all poems. The one on “chandra no akhoot shwaas chhe tu chandani ” is amazing thought provoking one!!!

    Keep writing and all the very best

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s