તારી તે કેવી કડવી છે વાણી મારી રાણી આ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે

tari-te-kevi-kadavi-chhe-vaaani

(રાગ : આ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે)

તારી તે કેવી કડવી છે વાણી મારી રાણી,
આ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે.

તારું તડબૂચ જેવું મોઢું, જોઇ ઊંઘી પૂંછડીએ દોડુ,
આ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે.

તારી ફેલાયેલી કાયા જાણે લીમડાની ઘેરી છાયા,
આ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે..

તારો સ્પર્શ વીજળીનો કંપ, “શ્વાસ” હવા પુરવાનો પંપ,
આ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે..

નાક તારું ચીબું જાણે કટાઈ ગયેલું છીબું,
આ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે..

મન મોહક તારી અદા, જાણે હનુમાનજીની ગદા
આ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે..

મૌલિક “વિચાર”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s