તપ ઊર્જા છે.

vicharyatra-september-2016_page_04

તપ ઊર્જા છે.

તપ અમૃતરસનો સાગર છે.
તપ ત્યાગ છે પણ મોક્ષને મેળવવાનો માર્ગ છે.
તપની ભઠ્ઠીમાં આત્માને શેકવાથી જીવન કંચન બને છે.
મલિન ઊર્જાને હોમીને આત્માનો સાક્ષાત્કાર તપ છે.
તપ પ્રતિભાનું મેઘધનુષ છે જે આત્મામાં ઊર્જાનું સર્જન કરે છે અને વિચારોને બળ આપે છે.
તપ તેજસ્વી રાહ પર તરતું કનક છે, જેના થકી બાહ્ય કલેશને મુક્ત કરી આંતરિક પ્રાયશ્ચિત શક્ય બનાવે છે.
તપથી પંચતત્વની હાજરી સાક્ષાત છે. તપ ઈન્દ્રિયોનું ધન છે.
સત્યનો નાથ તપ છે,
તમસનો નાશ તપ છે,
તપની વ્યાખ્યા જ્ઞાન છે,
તપનો આકાર તપસ્વી છે,
તપનું તર્પણ અનુભવ છે.
તપ ઊર્જા છે.તપ ઊર્જા છે.તપ ઊર્જા છે.

મૌલિક “વિચાર”

 

Please click below to download VICHARYATRA September 2016 edition VICHARYATRA SEPTEMBER 2016

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s