સંયમ સુવર્ણ છે.

 August 2016_Page_04

સંયમ સુવર્ણ છે.

મન છોડાવે મનુજને, બંધાવે પણ મન
મિત્ર થઇ મન મદદ કરે, વળી એ જ બને દુશ્મન”

સંયમ વિચારોને તપતું રાખે છે અને આત્માને કનક બનાવે છે. સંયમની વાણી નજરોમાં છે અને ભાષા શુદ્ધ છે.
સંયમ ઈંદ્રિયોનો ખોરાક છે.સંયમ એક શરીરને આધ્યાત્મિક વાચા આપે છે. સંયમ વિચારની વિદ્યાપીઠ છે.

સંયમ સ્વર્ગની દીવાદાંડી છે, જે જીવનયાત્રાને હંમેશા માર્ગ ચીંધતો રહે છે. સંયમમાં ડૂબવું અલગ વાત છે અને ડૂબીને પલળવું અલગ વાત છે. સંયમ એક એવી ઔષધી છે જેનો વપરાશ બિમાર મનથી કામવાયુ દૂર કરી પ્રાણવાયુ પૂરું પાડવાનો છે. સંયમ મન અને હૃદયને જોડતો તાર છે જે જીવનને કિરતાલ જેવું સૂરીલું બનાવે છે.

સંયમ એ વિચારોનું ત્રાજવું છે જેના બન્ને પલ્લે પવિત્રતા છે.સંયમ એ ઈશ્વરે માણસને ધરાયેલી સત્ય પ્રસાદી છે.સંયમથી જ્ઞાનનું વાવેતર થાય છે. યમ નિયમ સફળતાનું ખાતર છે. મનરૂપી બગીચામાં સંયમરૂપી ખાતર વાપરવાથી માનવ આકૃતિમાં ફળદ્રુપ વિચારોની ખેતી થાય છે. જે સમાજને એક સુવર્ણ વ્યક્તિત્વની બક્ષીશ આપે છે.
કારણ કે,
સંયમ સુવર્ણ છે.
સંયમ સુવર્ણ છે.
સંયમ સુવર્ણ છે.

                                                         – મૌલિક “વિચાર”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s