પ્રેમ શાસ્ત્ર છે…

4 April 2016

પ્રેમ શાસ્ત્ર છે…

पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ ,पंडित भया न कोय |
ढाई अक्षर प्रेम का ,पढ़े सो पंडित होई ||

પ્રેમ સંસ્કારનો વારસો છે.પ્રેમ આપણી નસેનસમાં છે માત્ર એને વહેતો કરવાનો છે.પ્રેમ આપણા શ્વાછોશ્વાસમાં છે.નકારનો શ્વાસ ઓગાળીને હકારનો ઉચ્છવાસ પ્રસરાવવાનો છે.
પ્રેમને કોઈ અટક નથી. પ્રેમ સનાતન છે. પતંગીયાના રંગોમાં પ્રેમ છે, મેઘધનુષના અર્ધવર્તુળમાં પ્રેમ છે. સિતારના સૂરમાં પ્રેમ છે.
પ્રેમ આપણી આસપાસમાં જ છે છતાંય કોઈક પાંપણના દરવાજા એને દ્રષ્ટિ સુધી પહોંચવા નથી દેતાં. કરૂણાની દ્રષ્ટિથી નીરખીયે તો પ્રેમ આપણી ભીતર છે.
શબ્દના સહવાસમાં પ્રેમ છે. ભાષાની આરતીમાં પ્રેમ છે.
પ્રેમ એક એવી ભાષા છે જેને બોલાતી નથી પણ અનુભવાય છે, કદાચ એટલે જ એ અસરકારક છે. આંગળીઓના ટેરવે સ્તન યુગલોનો સ્પર્શ પ્રેમ છે.
વિચારયાત્રામાં જ પ્રેમની શોધ છે. પ્રેમ એક બ્રહ્માંડમાં તરતી ઊર્જા છે.પ્રેમ માણસને માનવની નજીક લાવે છે.
મૌલિક વિચારોમાં પ્રેમ છે.
પ્રેમ શાસ્ત્ર છે…પ્રેમ શાસ્ત્ર છે…પ્રેમ શાસ્ત્ર છે…

મૌલિક “વિચાર”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s