ગુરુ ત્રિલોકી છે…

July 2016_Page_04

गुरु ब्रम्हा गुरु विष्णू
गुरुः देवो महेश्वरा
गुरु शाक्षात परब्रम्हा
तस्मै श्री गुरुवे नमः

ગુરુ ત્રિલોકી છે…
ગુરુ એટલે ગુરુરને પીગળી નાખનાર એક દિવ્ય વ્યક્તિત્વ. ગુરુની હાજરી એ જ આપણી પ્રસિદ્ધિ છે.ગુરુ સદૈવ છે. ગુરુ આપણને મનની પાસે લઈ જઈ વિચાર કરતાં શીખવે છે,ગુરુ આપણને સભ્યતાની ઓળખ કરાવી આચાર શીખવે છે. ગુરુ જીવનનો એક દીપ છે જે સદાય પ્રગટીને આપણાં ચરિત્ર પર પ્રકાશ ફેલાવે છે. ગુરુ એક ચારેય તરફ ફેલાયેલી દિશા છે જે રાહ બનીને આપણી સફળતા માટે પ્રસરાયેલી હોય છે.
ગુરુ સૂરજની જેમ તપતા શીખવે છે તો ચંદ્રની જેમ હસતાં, ગુરુ અવિરત શુદ્ધ ચરિત્ર સાથે વહેતાં શીખવે છે તો પહાડની માફક અડગ ટકી રહેતાં શીખવે છે.
ગુરુ આપણને પંખીની જેમ ઊડતા શીખવે છે તો ત્રણ લોકનું જ્ઞાન આપી આપણાં વ્યક્તિત્વને ચમકાવતાં શીખવે છે.
ગુરુ પ્રકાશમાં છે, ગુરુ અંધકારમાં છે. ગુરુ એક એવી ત્રિલોકી દ્રષ્ટિ છે
ગુરુપૂજા દેવપૂજા છે, ગુરુસેવા મમતાની સેવા છે. ગુરુનો વિશ્વાસ ઈશ્વરનો શ્વાસ છે.
ગુરુ એટલે સ્વર્ગનો અનુભવ.
ગુરુ એટલે પૃથ્વીનું જ્ઞાન.
ગુરુ એટલે પાતાળનો સ્પર્શ.
કારણકે,
ગુરુ ત્રિલોકી છે…
ગુરુ ત્રિલોકી છે…
ગુરુ ત્રિલોકી છે…

4 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s