ગુરુ વંદન

ઈશ્વરે તો આ જીવ આપ્યો,
માઁએ આપ્યો દેહ,
પણ હે ગુરુવર તું કાળ વિમુખી,
તું ગુરુ જ નહીં સદૈવ

સપના જોતાં શીખવ્યું અને
મને એક “વિચાર” બનાવ્યો,
પંખી તો હું હતો જન્મથી,
તેં પાંખ લગાવી ઉડાવ્યો.

અકળ વિશ્વમાં સફળ બનાવી
મને બળના શીખવ્યા પાઠ,
કળ બુદ્ધિની વાચા આપી,
અમર કર્યો સંગાથ..

શ્વાસે શ્વાસે વિશ્વાસના ઘૂંટડા,
એનાં એક સ્પર્શમાં સિદ્ધિ,
કોટી કોટી વંદન તુજને,
તારી હાજરી જ બને મારી પ્રસિદ્ધિ.

  • મૌલિક “વિચાર”

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s