આપણને દુશ્મન જ ન આપે.

dushman ni prarthana

4 comments

  1. સુંદર ,મૌલિક વિચાર.નવેસરથી પ્રાર્થના કરવાનો માર્ગ મળ્યો.

    Liked by 1 person

  2. શું ભગવાન આપણને સુખ-દુખ, મિત્ર-શત્રુ આપવા માટે જવાબદાર છે? આપણી જવાબદારીઓ ભગવાન પર કે અન્ય પર થોપવાની વૃત્તિ કેટલી યોગ્ય છે? બધા કરે, એવું કરવું જરુરી છે? આપણી મૌલિકતા ક્યાં?

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s