તું પણ અત્યારે ક્યાંક દુઃખી થતી હોઈશ

taru tasvir ma hastu

6 comments

  1. ભાઈ મૌલિક, થોડા શબ્દોમાં ઘણી મોટી વાત કરી સીધી. સ્વજનના કૃતિમ હાસ્ય પાછળનાં દુ;ખો સમજાય ત્યારે એની વેદના અસહ્ય બને છે.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s