જેનાં મૌનથી જ વાતાવરણ કાવ્યમય થઇ જાય એ જ સાચો કવિ.

maun thi j vatavaran

2 comments

  1. બહુ જ સરસ વિચાર. મારાં એક કાવ્યની પંક્તિ છે જે અટકી ગયાં છે, કશુંક કહેતાં કહેતાં મને મૌન એ ભીનાં અધરોનું દઈ દો………

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s