તસ્વીર વગરની દીવાલ અને નામ વગરનું હૃદય, આપો થોડોક શ્વાસ ઉધાર…

tasvir vagar ni diwal

4 comments

   1. પ્રિય મૌલિક ભાઈ
    અને મારા જેવા 95 વરસની ઉમર વાપરી ચુકેલાને તો સ્નેહીઓનો પ્રેમ અને ઉત્સાહજ સારી રીતે જીવવાની અને મગજ શક્તિનો ઉપયોગ કરવાનું બળ આપે છે .

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s