“ક્યાં શોધું તને”?

તું પણ ખરો હોશિયાર મોરપીંછમાં ઘર શોધે છે
અને મેઘધનુષમાં વસે છે.,
“ક્યાં શોધું તને”?
        – મૌલિક “વિચાર”
kya sodhu tane

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s