જો તમે વિચાર કરી શકતા હોવ તો તમે લખી પણ શકો!

પશ્ચિમનાં દેશોમાં દરેક ઘરમાં એક સંગીત કલાકાર તો હોય જ. જાણે એમની ગળથૂથીમાંજ સંગીત પીવડાયેલ હોય…આપણે પણ એક સ્વપ્ન સેવીએ કે ગુજરાતનાં અને વિશ્વનાં કોઈ પણ ખૂણામાં વસતા દરેક ગુજરાતીનાં ઘરમાં એક લેખક તો હોય જ.

lakhi pan shako

6 comments

  1. જો તમે એકાંતને માણી શકો તો તમે લખીશકો છો. જો તમે મૌનની ભાષા સમજી શકો તો તમે લખી શકો છો. મૌલિકભાઈ, બહુ જ સરસ વાત કહી છે.

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s