જયારે તમે મને ઓળખતા થશો, ત્યારે ઘણું મોડું થઇ ગયું હશે.

jyare tame mane olakhata thaso

2 comments

  1. ના રે…… મોડું ના થવા દઈએ.
    આપની મૌલિકતાને ઓળખતા(માણતા) થઈ ગયા છીએ..

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s