નૈન હતા ધારદાર કે પોચું હતું હૃદય અમારુ, ભીંતરમાં જ ડોકીયું કરતા સુકુ એક ડૂંસકુ ભરાયું

nain hata dhardar

“નૈન હતા ધારદાર કે

      પોચું હતું હૃદય અમારુ,

         ભીંતરમાં જ ડોકીયું કરતા

       સુકુ એક ડૂંસકુ ભરાયું”

             – મૌલિક “વિચાર”

6 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s