હોઠોની મિજબાની પછી શું એવી જ રહે છે આ ચાહત?

vidhi modi sketch

એકમેકમાં ઓગળવામાં
શું સંબંધ હતો સલામત?
હોઠોની મિજબાની પછી
શું એવી જ રહે છે
આ ચાહત?

– મૌલિક “વિચાર”

2 comments

  1. સુંદર વિચારની સાથે સુંદર ચિત્રકામ! અમદાવાદમાં મોદી સગાઓ છે એમાં આપને ઉમેરી શકું?

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s