અંતરા ગૂંજે, મુશળધાર મેઘ, આભ સરિતા

અંતરા ગૂંજે  મુશળધાર મેઘ  આભ સરીતા

અંતરા ગૂંજે
                મુશળધાર મેઘ
આભ સરિતા

                                    – મૌલિક “વિચાર”

2 comments

  1. વાહ, મૌલિક ભાઈ, આપે તો માત્ર ૫,૭,૫ દ્વારા કુદરતી માહોલ દર્શાવી દીધો!!!
    આજે અમે માત્ર મૌલિક “વિચાર” જ નહીં પણ મૌલિક ” દ્રુષ્ટિ” પામવા ભાગ્યશાળી થયા. આભાર.

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s