કાશ!! આ વાદળના પરિવારમાં મારો પણ સમાવેશ થાય તો ક્યાંક શ્યામ મળે.

કાશ!! આ વાદળના પરિવારમાં મારો પણ સમાવેશ થાય તો ક્યાંક શ્યામ મળે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s