અત્યાર સુધી તો સવાર જોઈ હતી, મહેકતી સવાર આજે પ્રથમ વખત જોઈ

atyar sudhi

7 comments

  1. મને જોઈએ એવું સારું નથી થયું પથારી વશ છું .બે માણસોની મદદ થી કોમ્પુટર માં જરાક લખી શકું છું .

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s