પ્રહ્લાદની જેમ વગર કારણે જ બળાયા અમે.

શબ્દોની માયાજાળમાં ફસાયા અમે,
શુન્યથી સો થયા પછી ભુસાંયા અમે.

તમે તો સોનાની પાટની જેમ લદાયાતા હતા,
તમારી પાછળ વગર ધને જ લુંટાયા અમે.

તમારી કાળી ઘેરી લટોમાં આંગળીઓ ક્યાં હતી અમારી,
બસ હંમેશાની જેમ વિરહના વાદળોથી જ ઘેરાયા અમે.

સંબંધ તો કોરા કાગળ ઊપર જ રહી ગયા,
તમારી ભીંની યાદોથી જ ધરાયા અમે.

હોળીના રંગ તો તમારી આંખ અને ગાલ પર હતા
પ્રહ્લાદની જેમ વગર કારણે જ બળાયા અમે.

મૌલિક નાગર
“વિચાર”

Protected by Copyscape Originality Check

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s