“વિચારયાત્રા”

Vichar Yatra

પ્રિય મિત્રો,

આપના સૌના સ્નેહ અને સહકારથી ૨૬ નવેંબર, ૨૦૧૫ મારી મમ્મીના જન્મદિવસના રોજ  “વિચારયાત્રા” નામક માસિક વિચારપત્રક શરૂ કરવા ની દિલથી ઈચ્છા છે.

આપ સર્વેના આ પોતીકાં વિચારપત્રકમાં ગુજરાતી સાહિત્યિક રચનાઓ હોય તો sankalan.maulikvichar@gmail.com ઉપર email કરવાં વિંનંતી.

નોંધ :

  •   આપની મોકલાવેલી દરેક કૃતિઓ મૌલિક હોવી જોઈએ.
  •   આપનું લખાણ ગુજરાતી fontમાં word fileમાં મોકલવા વિનંતી,
  •   લખાણની સાથે સાથે આપનું નામ સરનામું અને આપ ના લખેલા પુસ્તક હોય તો એની જાણકારી આપવા  વિનંતી.

“વિચારયાત્રા” આપ www.maulikvichar.com  ઉપર “ચાર પાનાં વિચારનાં” catagory ઉપરથી download કરી શકશો.

8 comments

  1. મૌલિકભાઈ, ખૂબ જ સરસ અંક બન્યો છે. ઘડાયલી કલમોનો સથવારો મળ્યો છે. સરસ સંલલન છે. સફળતા તો મળવાની જ છે. મહેનતનું કામ છે. થાકશો નહી.
    પ્રવીણ શાસ્ત્રી.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s