બસ એક ઈશારે થયો હું રંગરસીયો.

સોળ વરસ ની કુમળી નાર,
જોતા થઇ મારી આંખો ચાર,
ના પલકી પાપણ વારંવાર,
જોઈ નથી ક્યારે આવી નાર.

ઓ ઓ ઓ ઓ મસ્ત અદા ની એની હરણ ચાલ.
બસ, એક ઈશારે થયો હું રંગરસીયો.

ભીના શ્વાસે સુતો, સપના અધૂરા એના જોતો.
એનો એક પલકારો જોવા ચારેકોર ભટકતો

સૂની લાગે ઉજળી સવાર,  મને લાંબી લાગે કાળી ઘેરી રાત,
ભૂલું બધું, ભૂલું મને તોય લઉં તારું નામ.

રોજ જવાની ચઢતી ગઈ
સાંજ કુંવારી થંભતી ગઈ
ઓ ઓ ઓ ઓ મન ના દ્વારે મળતી રહી
બસ એક ઈશારે થયો હું રંગરસીયો.

શૃંગાર કરી ને આવી, સ્મિત નો જલસો  લાવી,
હાથ ધરી ને, લહેકો કરી ને, પાપણો ને નમાવી

કીધું એણે ક્યાર ની જોવું છું રાહ, હર ઘડી તને પામવા ની ચાહ,
દીધું મારું મન તને, દીધું મારું તન તને.

રોજ જવાની ચઢતી ગઈ
સાંજ કુંવારી થંભતી ગઈ
ઓ ઓ ઓ ઓ ઘર ના દ્વારે મળતી રહી
બસ એક ઈશારે થયો હું રંગરસીયો.

મૌલિક નાગર
“વિચાર”

Protected by Copyscape Originality Check

———————————————————————————————————————————————

મારી પ્રિય રચનાઓ 

હુ લખી ને કઈ રીતે વર્ણવુ?

જરૂરીયાત સાથે કોઈ સબંધ નથી

સ્નેહ ના દરિયા સુકાઈ ને આભ થઇ ગયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s