તમારા વ્હાલ માં તરવા બે હાથ ઓછા પડે છે

ક્યારેક શબ્દો ઓછા પડે છે,
ક્યારેક ભાવ ઓછા પડે છે,
તમારા વ્હાલ માં તરવા બે હાથ ઓછા પડે છે.

સુંદરતા ની મૂર્તિ કહું કે મૂર્તિ ની સુંદરતા,
તમને શણગારવા  ફુલ હાર ઓછા પડે છે.

ક્યારેય જોઈ નથી આવી નિર્મળ આકૃતિ,
તમને દોરવા શાહી ના ખડીયા ઓછા પડે છે.

કેટલા તમારા રૂપ, કેટલા વિવિધ રંગ,
તમને વખાણવા દિવસ રાત ઓછા પડે છે.

ક્યારેક તમારી તાજગી ક્યારેક નારાજગી,
તમને રીઝવવા સૂર તાલ ઓછા પડે છે.

મૌલિક રામી
“વિચાર”

Protected by Copyscape Originality Check

Advertisements

4 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s