હું હાર્યો તારા નામનું કોઈ પડકાર વિના.

ઉજ્જડ વેરાન લાગ્યા ગલી ઓ ના ચમકારા,
સૂનું રે થયું ફળીયું તમારા વિના.

ધરતી હલી ધરી પર થી, આકાશ ની પેલે પાર પણ સૂનકાર,
અમે એને પણ નીભાવ્યું કોઈ ફરીયાદ વિના.

શમણાં માં આવ્યા તમે, નૃત્ય કરી ડોલાવ્યા મને,
પણ ધીમાં પગલે આમ તે ક્યાં ચાલ્યા ગયા કોઈ ઝણકાર વિના?

સૂનમુન થયા વિચારો, અને નાડી ઓ ના સણકારા,
હૃદય પણ દોડતું રહ્યુ એકેય ધબકાર વિના.

ઘડી નું વર્તુળ હોય કે આંખ નો ખૂણો,
બંને ને તમે ભીંજવ્યા પલકાર વિના.

સંબંધો બન્યાં વિરાટ પર્વતો, કોરી લાગણી ઓ ના સુસવાટા,
હું હાર્યો તારા નામનું, કોઈ પડકાર વિના.

મૌલિક નાગર
“વિચાર”

Protected by Copyscape Originality Check

6 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s