એક મુલાકાત જીવંત બની, જ્યારે રાહ નો શ્વાસ ધબક્યો

એક મુલાકાત જીવંત બની, જ્યારે રાહ નો શ્વાસ ધબક્યો
તમારી એ પાણીદાર આંખ મા, હેત નો તારો ચમક્યો

સુગંધ થી પારખી હતી વાત બધી મન ની,
નયન થી નીરખી હતી લાય ગોરા વદન ની

ભીંજાવાની હજી વાર હતી મારે, આ સોનેરી પ્રકાશ માં,
ઊડવા ફેલાઈ પાંખો સૂર ની, વાદળીયા ભુરા આકાશ માં

શ્યામ રંગ ચૂંદડી ને, આછું ત્રીકોણીયું પાદર
મુંઝવાયેલા “વિચારો” ની તમે ઓઢી નકાર ની ચાદર.

ન હતી જાણ કે તમે કેવા હશો,ન હતી જાણ કે તમે આવા હશો?
ઓળખ ઉંડી બને તે પહેલા,આટલા તે વહેલા તમે ક્યાં રે જશો?
મૌલિક નાગર
“વિચાર”

Protected by Copyscape Originality Check

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s