એની લીલા અપરંપાર છે.

તું ગાન પ્રભુ નું ગાતો જા
એનું હૈયે નામ કોતરતો જા
એની લીલા અપરંપાર છે.

તારા બે હાથ બે પગ માં પ્રાણ ભર્યા જેણે,
આંખ માં તેજ ભરી રાહ સજીવન કરી એણે.

તું સાથ બીજા ને દેતો જા
સંગાથ બીજા નો લેતો જા
એની લીલા અપરંપાર છે.

રાખી મેહર કોઈ સ્વાર્થ વગર ની, વર્ષા વહાલ ની કરી એણે
શ્યામ બની પરભુવન માં,ચાખડી છતાંય કરી ચાકરી જેણે
તો પછી

શ્યામ રટણ તું કરતો જા
ગોવિંદ ગોવિંદ કરતો જા
જ્ઞાન નું દાન તું કરતો જા
રાત ઉજાસ તું ભમતો જા
એની લીલા અપરંપાર છે.

મૌલિક રામી
“વિચાર”

Protected by Copyscape Originality Check

Advertisements

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s