વ્હાલ ની મૂર્તિ “સ્ત્રી”

“સ્ત્રી”.  “સ્ત્રી” શબ્દ હમેશા રસપ્રદ લાગે. છાપામા, સામયિકમા કે કોઈ પણ લખાણમા જો “સ્ત્રી” શબ્દ લખાયો હોય તો તરત જ એ શબ્દ ઉડીને આંખે વળગે.
જ્યારે પણ બે સ્ત્રીની ચર્ચા થાય તો સ્વાભાવીકપણે આપણે પત્ની અને માની જ વાત કરતા હોઈએ છીએ. પણ ત્રીજું પણ બહુ જ અગત્યનું પાત્ર છે પુરુષના જીવનમા.

ત્રીજી સ્ત્રી જે હમેશા વાત્સલ્યથી ભરપૂર હોય છે, તે છે “બહેન”. બહેન નાની હોય કે મોટી એના સ્પર્શમા ગજબની ઉષ્મા હોય છે, એની નજરમા ટાઢક હોય છે. શબ્દે શબ્દમા ભાઈની સફળતાની જ પ્રાર્થના.
વ્હાલ ની મૂર્તિ અને હમેશા હકાર ના હાલરડાં ગાતી બહેનો ને આ કાવ્ય સમર્પિત.


વ્હાલ ની મૂર્તિ “સ્ત્રી”

વ્યાખ્યા નથી કોઈ આ કલમની
એ તો ભીતરની લાગણી છે

તારા મુખ દ્વાર પર એ મધુર સ્મિત ,
જે તારા વ્હાલની મૂંગી વાણી છે

હૃદયથી પહોંચું તમારા સુધી
આ  whatsapp, facebookની વાત પુરાણી છે,

તારા પારિજાતના હાલરડાંમા
ભાઈની સફરતાની પ્રાર્થના સમાણી છે,

 સવાર હોય કે સાંજ જીવનની
એ તો હેતથી ભીંજતી નારી છે

વ્યાખ્યા નથી કોઈ આ કલમની
એ તો ભીતરની લાગણી છે.

મૌલિક નાગર
“વિચાર”

Protected by Copyscape Originality Check

6 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s