ઠૂંઠા “વિચાર” ની જુઓ તો આ દશા શું છે.

જીવન જીવવા ની ઍ વ્યથા શું છે?
મોત ની આવી તે કથા શું છે?

કોઈ માનવ નથી સમજી શક્યું માનવને
તો ભગવાન!!! આ સોગંદ ની કારમી પ્રથા  શું છે?

હસવા ની વ્યાખ્યા જ બદલાઈ ગઈ છે હવે
મરક મરક કરતા સ્મિત ની હવે જગા શું છે?

ભગવાને માણસ બનાવ્યો અને માણસે પણ ભગવાન બનાવ્યો
પ્રભુ તારા માટે આનાથી તે મોટી વળી સજા શું છે?

ભોળ્યા ભગવાન નું ખાલી નામ જ છે જીભ ઉપર
તો આ ઢોંગી રમત રમવાની મજા શું છે?

માનવ ની જે સેવા ના કરી શક્યો માનવ
બધી દેખાડા ની આ બધી ધજા શું છે?

મ્હાયલા  ની કોઈને પરવાહ નથી આંતરસૃષ્ટિ માં
ઠૂંઠા “વિચાર” ની જુઓ તો આ દશા શું છે.

મૌલિક નાગર
“વિચાર”

Protected by Copyscape Originality Check

20 comments

  1. મૌલિકભાઈ…કેટલો સરસ વ્યંગ !…આજની આપણી મનોદશાને ઝબકાવી દીધી.

    રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s