બુદ્ધીશાળી અને તંદુરસ્ત લાશ છે

આજ ની સવાર બહુ ખાસ છે,
જીવન વિરાટ ઍક આકાશ છે,

જીવન ના મૂલ્યો સુધારવાની ફરી તક આપી છે ભગવાને
કઈ સારૂ કરવાની મારી આશ છે

મારી મહેનત અને આવડત ના સામાન્ય જ્ઞાન માટે
આખાય સમાજ ને મુજ પર વિશ્વાસ છે

નથી મળ્યો નવી સવાર મા અંધકાર મને
જુઓ ચોમેર કઈક કરવા માટે જ પ્રકાશ છે.

મળી છે કામ કરવા ની સ્વતંત્રતા આજે
બસ હવે સફળતા ને જ અવકાશ છે

જો આ સવાર નો લાભ ના લઈ શક્યા તો
આ શરીર સમાજ માટે
બુદ્ધીશાળી અને તંદુરસ્ત લાશ છે.

મૌલિક રામી
“વિચાર”

Protected by Copyscape Originality Check

Advertisements

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s