પ્રભુ તારા કેટલા છે અવતાર?

પ્રભુ તારા કેટલા છે અવતાર?
બાળ કૃષ્ણ અને બન્યો રાજા રામ
પ્રભુ તારા અનેક છે અવતાર.

કંસ ને માર્યો રાવણ ને માર્યો
લીધા અનેક અસુરો ના પ્રાણ
પ્રભુ તારા ન્યાયી છે અવતાર

ગોપી ઑ સાથે રાસ રમે, અને 
રાધા ની આપ્યુ અખૂટ માન
પ્રભુ તારા અદભૂત છે અવતાર

ઍક વિનાશક ભુલ કરી રાવણે
ચલાવ્યા રામે ધનુષ બાણ
પ્રભુ તારો વિનાશક છે અવતાર

ભક્તો ની કરે અખંડ રક્ષા 
અને ગોપલકો ને કરે વ્હાલ
પ્રભુ તારા મધુર છે અવતાર?

જોડી વગર ના ડગલુ ભરે
ભલે હોય લક્ષ્મણ કે બલરામ
પ્રભુ તારા અતૂટ છે અવતાર

દેવકી કોખે જનમ લીધો ને યશોદા ઍ કરાવ્યુ સ્તનપાન
પ્રભુ તારા નાદાન છે અવતાર

દેવો ના પાલન હાર તમે
 દલિતો ના બન્યા આધાર
પ્રભુ તારા કેટલા છે અવતાર?

બ્રમ્હા વિષ્ણુ અન શંકર ને આપ્યા સૃષ્ટિ ના વિચાર
પ્રભુ
તારા અનંત છે અવતાર
અનેક અવતાર તમે લીધા અને 
કર્યો ધર્મ નો પ્રચાર
પ્રભુ તારા કેટલા છે અવતાર?

મૌલિક નાગર
“વિચાર”

Protected by Copyscape Originality Check

9 comments

      1. gr8!! i appreciate that from my bottom of heart! I just wanted to share my thoughts worldwide (i know my thoughts are not so good but i just want to share it),so language could be the problem to limit it,& still i cant find the keypad-software to write in our language!!!!

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s