પ્રસંગ ઍક ઉત્સાહ અનેક

પ્રસંગ ઍક ઉત્સાહ અનેક
જીવન ઍક કામ અનેક
જીવ ઍક સબંધ અનેક
આત્મા ઍક કર્મો અનેક
પ્રેમ ઍક બંધનો અનેક
મન ઍક ઈચ્છા ઑ અનેક
શરીર ઍક વાસના અનેક
માણસ ઍક ધર્મો અનેક
ધરતી ઍક દેશો અનેક

મૌલિક નાગર
“વિચાર”

Protected by Copyscape Originality Check

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s