કલમ ક્યારેક બોલ છે

કલમ ક્યારેક બોલ છે
પણ 
દ્રશ્યની વાણી બોલતી નથી

શબ્દ ની સપાટી સ્થિર બને
ત્યારે 
સંસ્કાર પર ધૂળ ઉડતી નથી

આખુય બ્રહ્માંડ છે હૃદય મા

પણ સાચવે મને ઍ ધરતી નથી

નસીબ ડોલે છે આ હસ્તરેખા પર

ઍમ ના સમાજ કે કુદરત પણ ખેલ રમતી નથી

ભવિષ્ય ની ઍ બીક ડરામણી ,

રાતો ભયાનક થંભતી નથી

વસવસો છે બસ ઍક જ વાત નો
કે 
હવે અશ્રુ ભીની આ રાતી આંખો 

સુખ નો પડછાયો પણ ઓળખતી નથી

મૌલિક રામી
“વિચાર”

Protected by Copyscape Originality Check

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s