જરૂરીયાત સાથે કોઈ સબંધ નથી

જરૂરીયાત સાથે કોઈ સબંધ નથી ને
સબંધ ની કોઈ જરૂરીયાત નથી

અવળી સવળી કેડી ઑ હોય
તોય પણ કોઈ ફરિયાદ નથી

સૂરજ નુ તો આ કેવુ નસીબ
ચાંદની પણ ઍને પર્યાપ્ત નથી
હુ ખુદ બળી ને જલાવુ દીવો
ઍ વ્યાખ્યા મા પણ કઈ ખાસ નથી

સૌ લોકો કહે છે કે જીવન અઘરુ છે, કોઈ પણ ઘડી મને હાશ નથી

હુ આભારી છુ ભગવાન નો
કે મારા જીવન મા ઉજાસ જ છે
ઍમા અંધકારમય કોઈ રાત નથી.

વિધવા વિચારો ની આ દોડ પકડ મા
મારો જન્મ થયો છે પણ મારી કોઈ જાત નથી.

મૌલિક નાગર
“વિચાર”

Protected by Copyscape Originality Check

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s