સ્નેહ ના દરિયા

સ્નેહ ના દરિયા હવે સુકાઈ ને આભ થઈ ગયા
ઍટલે ઉંચે જઈ તરવાના બસ ખ્વાબ રહી ગયા

મહેચ્છા ઑ ના ઍ ડુંગરા ભોય ભેગા થઈ ગયા
ને નિરાશા ના વાયરા સૂના થઈ ગયા

સૂર અન તાલ જાણે નીરસ થઈ ગયા
અને ફૂલો તાજગી મા પણ માંદા પડી ગયા

અત્તર ની ઍ મહેક ગૂંગાળાઈ રહી છે અને જાણે
વીજળી ના ચમકરા ઝાખા પડી ગયા

રૂપ ની કમાલ તારી વિસરાઇ રહી છે
અને તારી ઓઢણી ની છાયા રૂમાલ બની ગઈ છે

આંખો જુવે છે પણ વિચાર અંધ થયા છે
સ્પર્શ ના અભરખા જાણે મંદ પડી ગયા

વિકટ ની નિકટતા હવે ગાઢ બની રહી છે
જાણે શબ્દો ની સદ્ધરતા હવે ભાર લાગી રહી છે

સ્નેહ ના દરિયા હવે સુકાઈ ને આભ થઈ ગયા
ઍટલે ઉંચે જઈ તરવાના બસ ખ્વાબ રહી ગયા

મૌલિક નાગર
“વિચાર”

Protected by Copyscape Originality Check

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s