ઍમા શ્વાસ રોકવાની વાત જ ક્યા છે!!

આ ચામડી ચૂસવાની વાત જ ક્યા છે
મારી જાત ભૂસવાની વાત જ ક્યા છે

મે તો તને વિનવ્યુ હતુ તો તુ વિચાર
ઍમા તારા માબાપ ને પૂછવાની વાત જ ક્યા છે

ઘવાઈ ગયેલા વિચારો ને આદર આપુ છુ
તારી આંખ મા જોવાની વાત જ ક્યા છે

કહેતા હશે લોકો તારી આંખ મા સૃષ્ટિ દેખાય છે
હશે!! ઍમા મારે રોવા ની વાત જ ક્યા છે

ભુલ સમજી બેસીશ અનેક ભૂલો માની ઍક આને પણ!
ઍમા શ્વાસ રોકવાની વાત જ ક્યા છે!!

મૌલિક નાગર
“વિચાર”

Protected by Copyscape Originality Check

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s