એક છોકરી મારા મન મા વિહાર કરે છે

એક છોકરી મારા મન મા વિહાર કરે છે
વિહાર કરે છે ને સાથે ધમાલ કરે છે

અજબ ગજબ ના નખરા કરી શ્રુન્ગાર કરે છે
એક છોકરી મારા મન મા વિહાર કરે છે
નજરો ના તીર થકી પલકવાર કરે છે
એક છોકરી મારા મન મા વિહાર કરે છે

નાજુક નાજુક હસી એ છોકરી
ફૂલ અને હાર ધરે છે
એક છોકરી મારા મન મા વિહાર કરે છે

કૂદતિ રમતી વાતો કરતી જાણે કેવો અંગત વહેવાર કરે છે
એક છોકરી મારા મન મા વિહાર કરે છે

બસ આ.”વિચાર” જ મને નાદાર કરે છે
કેમ કે એ ખાલી મન મા જ વિહાર કરે છે
વિહાર કરે છે ને સાથે ધમાલ કરે છે
એક છોકરી મારા મન મા વિહાર કરે છે

મૌલિક નાગર
“વિચાર”

Protected by Copyscape Originality Check

3 comments

  1. બસ આ.”વિચાર” જ મને નાદાર કરે છે
    કેમ કે એ ખાલી મન મા જ વિહાર કરે છે

    All the poems are very good. Congratulation.
    Join face book.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s