યાદ કરાવે છે તારી

આ ખુશી નો અણસાર યાદ કરાવે છે તારી
માટી ની સુગંધ યાદ કરાવે છે તારી
હાથ ની લકીરો મા તારી હાજરી ના જોયી
આંખ ની ભીનાસ યાદ કરાવે છે તારી

હીંચકા પર ઝૂલતા ઍ વાયરો સમઝૂ છુ વાવાઝોડુ
પણ ઘડીક ભર ની રીસામણ યાદ કરાવે છે તારી,

જુદાઈ મા તારા હાથ નો સ્પર્શ જ ક્યા છે?
તારા ડાબા હાથ નો સ્પર્શ જ યાદ કરાવે છે તારી

જુદાઈ ના દિવસો નજીક છે ત્યારે,
દરવાજા પર ના ટકોરા યાદ કરાવે છે તારી.

જો સાથ આપી ના શકુ હુ અંતિમ શ્વાસ સુધી
તો ઍ કસમો સાથ ની યાદ કરાવે છે તારી

જીવન ઍક વર્તુળ છે તો રડવા માટે ક્યા શોધુ ખૂણો,
આ ખૂણા વગરનુ જીવન યાદ કરાવે છે તારી

મૌલિક રામી
“વિચાર”

Protected by Copyscape Originality Check

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s