“નામકરણ”

જો શરીર મા આત્મા નો વાસ હોય છે તો મારા મતે વિચારો મા પરમાત્મા વસતા હશે. જીવન ના મૂલ્યો નુ ઉધ્ભવ સ્થાન ઍટલે આપણા વિચારો.
વિચાર જ વાણી ને વેહતી કરે છે. અને ઍજ વાણી નમ્ર સરિતા બની ટાઢક આપે છે ક્યા તો તલવાર ની ધાર બની કોઈ સબંધ નુ ધડ કાપી નાખે છે
જેમ સમય પાસે જેટલુ અખૂટ છે તેટલુ જ વિચાર મા પણ અખૂટ છે.
જીવ્યા બહુ છીઍ અને હવે તો કઈક કરવાના પણ મધ્યાહન ઉપર છીઍ ત્યારે આજે મને ઍક નવા જન્મ ની અનુભૂતિ થાય છે.

હુ ઍવા કોઈ વિચારો ની સદ્ધરતા પર નથી પહોચ્યો પણ સૂર્યનારાયણ ના દર્શન થી ચરીત્રશુદ્ધિ ના વિચાર જરૂર આવે.
હમેશા હુ ઍવુ કહેતો આવ્યો છુ કે ” હુ કોઈ નો તો શુ થવાનો, મારે તો મારા પોતાના થવુ છે” અને આ વિચારયાત્રા મા હુ પોતાનો થઈ શકુ છુ ઍનો મને આનંદ છે.
જો આ નવા જનમ મા મારે ખુદે મારૂ નામ પડવા નુ હોત તો અવશ્ય હુ “વિચાર” પાડત.

હુ વિચાર નો પ્રવાસી

મૌલિક નાગર
“વિચાર”

Protected by Copyscape Originality Check

6 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s