લોકો સુખ ની શોધ કરે છે

લોકો સુખ ની શોધ કરે છે
હુ દુખ ના બીજ રોપૂ છુ

જાત ઘસી મે નાજુક સબંધ માટે
દિલ પંપાળી ની રોજ સૂવુ છુ

આશા નથી, નથી રાહ તારી
ઍકલતા ની કેડી મારા શ્વાસ વીના ખેડુ છુ

શબ્દ ની શીસ્ત નથી, ના લય મા ટાઢક
વાસ્તુ વગર ના રણ મા
આ મૌત મા અમૃત રેડુ છુ,

સત્ય અસત્ય ની વ્યાખ્યા મા જ
અખો દીવસ મન ને મન મા રોવુ છુ

આથમતી પણ ઍ સાંજ ભભૂક્તી
સ્વાર્થ નો ભારો ઝેલુ છુ

દરિયા ની આ ભીની સપાટી મા
તારો જ આકાર દોરુ છુ

લોકો સુખ ની શોધ કરે છે પણ
હુ દુખ ના બીજ રોપૂ છુ

મૌલિક રામી
“વિચાર”

Protected by Copyscape Originality Check

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s