મને કોઈ હક નથી!

હું પસ્તાવુ કેમ? એનો મને કોઈ હક નથી,
તારા પ્રેમ તો શું,
તારા આંસુઓનો પણ મને કોઈ હક નથી!

તારી હાજરી એ ખુલ્લા આકાશ જેવી,
પણ તેને જોવાનો મને કોઈ હક નથી,
દીવસો હતા એ મુલાયમ
તેને સ્પર્શવાનો મને કોઈ હક નથી!

વાણી કઠોર અને લાગણી શૂન્ય છે,
તને વીસરવાનો મને કોઈ હક નથી!
સમજી ના શક્યો હું મારી જાત ને
, તો તને તો સમજવાનો જ મને કોઈ હક નથી!

ફૂલ અને કાંટાનું ઘર એક જ ડાળખી છે,
 પણ એ કાંટો પણ બનવાનો મને કોઈ હક નથી.
નજર લાગી હશે પ્રકૃતીની આ સંબંધને
, એની નજર ઉતારવાનો મને કોઈ હક નથી.

મૌલિક નાગર

“વિચાર”

Protected by Copyscape Originality Check

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s